www.radiobells.com #radiobells_script_hash
Слушать онлайн радио

Навчальний процес

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-535 від 06 листопада 2015 року

Департаменти (управління) освіти
і науки (молоді та спорту) обласних,
Київської міської державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Дошкільні навчальні заклади

Щодо визначення рівня розвитку
дитини старшого дошкільного віку
за допомогою кваліметричної моделі

 

Міністерством освіти і науки України, на виконання статті 22 Закону України "Про дошкільну освіту" про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форми власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу якості освітнього процесу, створено робочу групу для розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини, до складу якої увійшли науковці, методисти, практики (наказ від 03.11.2014 № 1255 "Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування").

Робочою групою проведено відповідну роботу та взято кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.

Просимо довести до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів методичні рекомендації щодо використання в роботі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини та інструментарій її практичного застосування, що додаються.

Електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку розміщено на офіційному сайті міністерства освіти і науки в розділі "Дошкільна освіта" за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html.

Заступник Мiнiстра 
П. Хобзей

 

Додаток
до листа МОН України
вiд 06.11.2015 № 1/9­535

Методичнi рекомендацiї щодо оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку за допомогою квалiметричної моделi

 

Якiсть дошкiльної освiти визначається за численними параметрами, основними з яких є цiлiсний гармонiйний розвиток дитини дошкiльного вiку та її готовнiсть до наступної ланки освiти — початкової школи — i життя в сучасному соцiумi. Отримати цiлiсне уявлення про рiвень розвиненостi та вихованостi дитини i спiввiднести фактично досягнутi результати iз очiкуваними, що необхiдно для коригувально­розвивальної роботи з дiтьми, дає змогу квалiметричний пiдхiд до органiзацiї освiтнього монiторингу оцiнювання якiсних показникiв за допомогою кiлькiсних балiв (за методикою доктора педагогiчних наук Єльникової Г. В.). Крiм того, такий пiдхiд сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнiшого розкриття потенцiйних можливостей кожної дитини.

Факторами оцiнювання є змiст освiтнiх лiнiй Базового компонента дошкiльної освiти, що мiстять сумарний кiнцевий результат набутих компетенцiй випускником дошкiльного навчального закладу перед вступом його до школи:

фiзичний розвиток i здоров’я дитини;

соцiальний розвиток;

природничо­екологiчний розвиток;

предметно­практична дiяльнiсть та художньо­естетичний розвиток;

iгрова дiяльнiсть;

сенсорно­пiзнавальний розвиток;

мовленнєвий розвиток.

Кожен фактор мiстить критерiї, що вiдповiдають тим видам компетенцiй, яких набувають дiти у межах зазначеного фактора. Оцiнюють кожен критерiй у балах (вiд 0 до 4) залежно вiд рiвня сформованостi вiдповiдної компетенцiї та бiологiчної зрiлостi. Для оцiнювання критерiїв використовують такi методи, як спостереження, бесiда, аналiз результатiв дiяльностi дитини.

Невiд’ємною складовою системних монiторингових дослiджень є квалiметрична модель оцiнювання розвиненостi та вихованостi дитини дошкiльного вiку (далi — квалiметрична модель). Вона мiстить фактори, критерiї i показники такого оцiнювання.

Квалiметрiя — це наука про методи кiлькiсного оцiнювання якостi (вiд латинського «квалi» — якiсть та древньогрецького «метрiо» — вимiрювати). Сутнiсть квалiметричного пiдходу полягає в тому, що будь-яке якiсне явище можна розкласти на фактори та критерiї, якi допомагають розкрити це явище; визначити вагомiсть факторiв, тобто їх прiоритетнiсть, та оцiнити кожний критерiй в межах вiд 0 до 4. Чим вищий рiвень розвитку того чи iншого критерiю, тим вища його оцiнка.

Інструкцiю до квалiметричної моделi оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку наведено у додатку 2.

Квалiметрична модель (додаток 3) мiстить:

протокол оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку (далi — Протокол);

квалiметричну модель оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку (далi — Програма);

дiаграму з показниками невикористаних резервiв розвитку дитини старшого дошкiльного вiку (далi — Дiаграма);

портрет розвитку дитини (далi — Портрет) з результатами монiторингу рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку.

Квалiметрична модель передбачає проведення оцiнювання на початку i в кiнцi навчального року. Оцiнюють якiснi показники за допомогою кiлькiсних балiв. При внесеннi показникiв до програми всi розрахунки вiдбуваються автоматично i вiдображаються у Дiаграмi та Портретi.

При проведеннi експертизи вихователi заповнюють Протокол, у якому в балах оцiнюють компетенцiї дiтей, орiєнтуючись на змiст Базового компонента дошкiльної освiти (знає, обiзнана, розумiє, усвiдомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцiнює).

Орiєнтовнi показники оцiнювання критерiїв:

4 бали — компетенцiя сформована в пов­нiй мiрi;

3 бали — компетенцiя сформована в достатнiй мiрi;

2 бали — компетенцiя сформована посередньо;

1 бал — компетенцiя сформована мiнiмально;

0 балiв — компетенцiя не сформована.

Аналiзуючи оцiнки, представленi в моделi, можна одразу зробити висновок, якi складовi потребують доопрацювання. Так, аналiзуючи за кожним критерiєм, чiтко простежуються слабкi сторони, конкретнi напрямки, над якими педагог, має попрацювати, щоб пiдвищити якiсть своєї роботи над розвитком компетенцiї кожної дитини.

Подiбне оцiнювання може проводити як сам педагог, так i вихователь­методист дошкiльного навчального закладу.

Для ефективного планування роботи з дiтьми в старшiй групi рекомендується проводити оцiнювання розвитку дiтей на початку навчального року у вереснi­жовтнi (1­ше оцiнювання). За результатами оцiнювання доречно внести корективи в план роботи, аби придiлити належну увагу тим компетенцiям, якi у дiтей недостатньо сформованi.

За результатами першого оцiнювання керiвник закладу освiти не повинен приймати жодних управлiнських рiшень, оскiльки вона проводиться виключно для корекцiї освiтньої дiяльностi вихователя.

Друге оцiнювання розвитку дiтей доцiльно проводити у квiтнi­травнi (2­ге оцiнювання) i за його результатами визначати сумарний кiнцевий показник рiвня розвиненостi та вихованостi дитини старшого дошкiльного вiку. При цьому Дiаграма дасть змогу з’ясувати невикористанi резерви розвитку дитини.

Цi та iншi матерiали монiторингу можуть бути використанi для забезпечення наступ­ ностi мiж дошкiльною та початковою ланками освiти.

Звертаємо увагу, що використання квалiметричної моделi оцiнки розвитку дитини старшого дошкiльного вiку можливе лише за наявностi комп’ютера та за бажанням педагогiчного колективу закладу.

Комп’ютерну програму оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку розмiщено на офiцiйному сайтi Мiнiстерства освiти i науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm­baza.html. Щоб скористатися нею, її слiд скопiювати на комп’ютер. Вiдтак потрiбно ознайомитися з iнструкцiєю, у якiй описано порядок роботи з квалiметричною моделлю.

Завантажити iнструкцiю та документи щодо оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку за допомогою квалiметричної моделi

  Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі  визначається   Базовим компонентом дошкільної освіти і  реалізується відповідно до програми розвитку дитини «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», та інших додаткових  комплексних та парціальних програм, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

       Навчально-виховна робота в КДНЗ здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною дошкільного віку свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального. Навчально-матеріальна база КДНЗ устаткована, постійно оновлюється та гармонізується.

  Характеристика навчально-виховного процесу

Наш КДНЗ існує вже 50 років. Завдання закладу спрямовані на створення сприятливих умов для повноцінного проживання дітьми дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, розвиток психічних і фізичних якостей, гуманних взаємин у дитячому колективі, підготовка дітей до життя в сучасному суспільстві, до школи.  починається у Навчальний процес педагоги намагаються проводити в нетрадиційній формі, використовуючи різні сучасні методи та прийоми, чергуючи різні види діяльності, особливу увагу приділяють креативним здібностям дошкільнят. Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу. Педагогічний колектив приймає активну участь в роботі МО міста, педагоги постійно підвищують свою кваліфікацію. Система проведених заходів у КДНЗ сприяє позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь навичок, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, у готовності до шкільного навчання дітей – випускників.

 

ВИДИ ТЕРАПІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Арт-терапія — малювання, ліплення, декоративно-прикладне мистецтво. Особливо показана арт-терапія гіперактивним, розгальмованим, агресивним дітям.

Кінезотерапія — оздоровлення за допомогою різних рухів під музичний супровід: ритмічна гімнастика.

«Ігрова терапія». Гра є основним видом діяльності дошкільника. Шлях до душі дитини лежить через гру.

«Казкотерапія». Народна казка — енергетичний захист дитини, вона посилює енергетику дітей. З казки до дитини на підсвідомості входить алґоритм здорових відносин між людьми у всіх життєвих ситуаціях. 

Пісочна терапія («sandplay» - iгри з піском) - одна з найбільш цікавих і перспективних методик психотерапії. Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Власне, це той метод, завдяки якому дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості.

гри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою: вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. У пісочниці створено оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу дитини, активізації її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук. У процесі колективних ігор дитина усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується гармонійний образ світу.

Музикотерапія - один з перспективних напрямків в житті дошкільного навчального закладу. Вона сприяє корекції психофізичного здоров'я дітей в процесі їх життєдіяльності. Музикотерапія може ефективно використовуватися в процесі створення сприятливих психологічних умов для формування креативних якостей особистості у дітей молодшого дошкільного віку.

 «Сміхотерапія». Учені довели, що сміх є могутнім терапевтичним чинником. Сміхотерапія допомагає успішно лікувати хронічні захворювання. У роботі з дітьми використовуються жарти-хвилинки, гумористичні розповіді, театральні постановки, міні-сміхопанорами.

Пальчикова гімнастика. На руках розташовано дивні енергетичні канали, пов’язані зі всією функціональною системою. Виконуючи ті або інші композиції пальців, замикаються енергетичні канали, викликаючи потрібний лікувальний ефект.

 

 

  Перелік інноваційних технологій та методик, які впроваджують у свою роботу педагоги

КДНЗ "Білочка"

1.  Спадщина Софії Русової (“Український дитячий садок”).

Автор - С.Русова.  

Суть технології. Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ДНЗ: виховання повинно бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним,  відповідати соціально-культурним вимогам часу, вільним, незалежним від тих чи інших урядових вимог, вибудовуватись на ґрунті громадської організації. Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм, демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.

2. Педагогіка М.  Монтессорі (“Будинок вільної дитини”). 

Автор - М.Монтессорі.

Суть технології. Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням  права вибору  дітей, природних потреб  та вікових особливостей.

3. Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв язання винахідницьких завдань.

Автор – Г.Альтшуллер. 

Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

4. Вальдорфська педагогіка ("Вальдорфський дитячий садок").

Автор – Р.Штайнер.

 Суть технології. Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у вихованні, питання режиму дня й ритму року. Вальдорфська школа функціонує на засадах самоуправління, що характеризується відсутністю вертикальної структури влади, підпорядкування. Основним завданням ДНЗ є догляд за органами чуття дитини. Цьому сприяє обладнання й організація  роботи дошкільного навчального закладу, який функціонує як велика сім'я. Ігри й заняття постійно чергуються, створюючи сприятливі для дитини ритми самостійних  та організованих занять. Дитина вчиться відкривати існування власного внутрішнього світу, центром якого є сім'я – батьки й дитина.

5. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”).

Автор – М.Єфименко 

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної  гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ.

6. Спадщина В.Сухомлинського.

Автор – В.Сухомлинський.

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені  педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

7. Методика навчання дітей читанню М.Зайцева.

Автор – М.Зайцев.

 Суть технології. Російський психолог Микола Олександрович Зайцев розробив унікальну методику навчання читанню і лічби на основі оригінальних кубиків. Кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі - залізячками; глухі - деревинками; "золоті", голосні - мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам'ятати основні правила фонетичного розбору.

Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. "Кубики Зайцева" дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма. Навчальний пакет містить у собі: кубики, таблиці, аудіокасету і керівництво для батьків.
Посібники Зайцева призначені для організації розвиваючого простору для дітей дошкільного і шкільного віку, що дозволяє бажаючим педагогам творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам подачі інформації (методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності; кардинально скорочувати час оволодіння навичками рахунку, читання, грамотного письма.
Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту вчителів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров'я (а часто і відновлюють його), тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів («дидактоневрозу») і, як результат, соматичні захворювання.

8. Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”.

Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни,

класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей.

Суть технології.  Методики раннього розвитку дітей, в першу чергу, базуються на відповідних дитячих іграх. За методикою Нікітіних вони повинні включати в себе спільну діяльність дитини і батьків. Вони мають великий потенціал, тому що їх можна підлаштувати під себе, під свій рівень розвитку, під свої інтереси. Кожна «Нікітінська» дитяча гра надає можливість подумати над тим, що до неї додати, як її поліпшити; така варіативність завдань заздалегідь продумана, адже вона спрямовує дитину до творчої роботи. В основному ці ігри мають форму головоломок, направлених на розпізнавання і добудови образів, інакше кажучи, на розвиток логічного і творчого мислення. Кожна гра по методиці Нікітіних є набором завдань, вирішення яких дитина шукає за допомогою кубиків (кубики Нікітіна), квадратів з картону, деталей з конструктора і т.д. Завдання, які ставляться перед дитиною, мають різну форму: у вигляді інструкції, креслення, моделі. Таким чином дитина знайомитися з різними способами передачі інформації. Завдання задаються за принципом від простого до складного і мають дуже широкий діапазон. 

 9. Педагогіка Амонашвілі.

Автор – Ш.Амонашвілі.

Суть технології. Система виховання та навчання за Ш.Амонашвілі – це "педагогіка цілісного життя дітей та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки. Гуманна педагогіка є педагогікою дисципліни, любов до дитини не може шкодити їй. За Амонашвілі, дітям необхідно пропонувати такі справи, за які вони можуть братися не колись, а зараз же, і перші кроки мають приводити їх до перших успіхів, а не невдач. На думку педагога-новатора, головне у навчанні – це заохочувати дітей до власного пошуку, власного шляху пізнання світу, необхідно вчити їх самостійності, готувати до дорослого життя. В цьому і полягає роль і обов’язок вчителя та вихователя. Моральною основою дитячої кооперації в системі Ш.Амонашвілі є здатність радіти успіхам інших, готовність прийти на допомогу, причому не тільки в межах свого колективу: старші діти допомагають молодшим, беруть над ними шефство. Цікавими методичними новаціями у цій концепції є: -с касування оцінок за навчання у балах;
- недопустимість порівняння дітей між собою („він у нас найрозумніший, беріть із нього приклад”); - навчання одразу на кількох доступних дітям рівнях, наприклад, читання можливе від знайомства з буквами для одних до біглого читання для інших; - співучасть дітей у побудові занять, у складанні завдань, утворенні власного підручника, в плануванні відповідей.

 

 

   Нормативно-правова база

        Про впровадження програми "Впевнений старт"

       Положення про методичний кабінет

  Про проведення Тижня Безпеки в ДНЗ

 Про планування роботи в ДНЗ

Щодо терміну перебування дітей шестирічного віку в ДНЗ

Про організацію короткотривалого перебування дітей в ДНЗ

Закон України "Про дошкільну освіту"

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

1
2